Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 09B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh B¶NG C¢N §èI TIÒN TÖ Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... CñA NG¢N HµNG NHµ N¦íC §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: VIÖT NAM Sè chÝnh thøc: Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp (Quý, n¨m) liÒn sau quý b¸o c¸o. Đơn vị: Triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 TμI S¶N Cã 01 I. TµI S¶N Cã NGO¹I TÖ 02 1. Vàng 03 2. Ngoại tệ 04 Trong đó: Tiền mặt tại quỹ, tại quỹ của các đơn vị trực thuộc, gửi đi nhờ tiêu thụ, đang vận chuyển 05 3. Đầu tư vào các chứng khoán của nước ngoài 06 a) Đầu tư chứng khoán của Chính phủ 07 123 b) Đầu tư chứng khoán khác (NHTW, NHTM, TCQT khác) 08 4. Tiền gửi tại các ngân hàng nước ngoài 09 a) Tiền gửi không kỳ hạn 10 b) Tiền gửi có kỳ hạn 11 5. Cho các ngân hàng nước ngoài vay 12 a) Cho vay ngắn hạn 13 b) Cho vay trung và dài hạn 14 6. Thanh toán với ngân hàng nước ngoài và các TCQT 15 7. Quyền rút vốn đặc biệt tại IMF 16 8. Đóng góp vào các TCQT 17 II. QUAN HÖ VíI NHµ N¦íC Vµ NG¢N S¸CH NHµ N¦íC 18 1. Tạm ứng cho ngân sách 19 a) Ngắn hạn 20 b) Trung và dài hạn 21 2. Mua chứng khoán Chính phủ 22 3. Chuyển vốn vay nước ngoài cho ngân sách 23 a) Ngắn hạn 24 b) Trung và dài hạn 25 4. Các khoản khác 26 III. CHO C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG VAY 27 IV. MUA B¸N TÝN PHIÕU NHNN Vµ C¸C CHøNG KHO¸N KH¸C 28 V. TµI S¶N Cã KH¸C 29 1. Tài sản cố định 30 Trong đó: TSCĐ hữu hình 31 2. Công cụ lao động 32 3. Tài sản có khác 33 TæNG CéNG TµI S¶N Cã 34 123
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị: Triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 TμI S¶N Nî 35 VI. TIÒN Dù TR÷ 36 A) Tiền trong lưu thông 37 1. Tiền phát hành 38 2. Tiền mặt tại quỹ ở NHTW, đơn vị phụ thuộc, Kho bạc Nhà nước 39 B. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng 40 VII. TÝN PHIÕU NHNN 41 VIII. TµI S¶N Nî NGO¹I TÖ 42 1. Tiền gửi của các tổ chức Quốc tế và pháp nhân nước ngoài 43 a) Tiền gửi không kỳ hạn 44 b) Tiền gửi có kỳ hạn 45 124 c) Tiền gửi chuyên dùng 46 2. Vay các Tổ chức Quốc tế, Chính phủ và TCTD ở nước ngoài 47 a) Vay ngắn hạn 48 b) Vay trung và dài hạn 49 IX. TIÒN GöI CñA CHÝNH PHñ 50 1. Tiền gửi của kho bạc 51 a) Tiền gửi không kỳ hạn 52 b) Tiền gửi có kỳ hạn 53 2. Tiền gửi khác của Chính phủ 54 a) Tiền gửi không kỳ hạn 55 b) Tiền gửi có kỳ hạn 56 3.Vốn NN giao NHNN để sử dụng vào các mục đích chỉ định 57 X. VèN Vµ C¸C QUü 58 1. Vốn pháp định 59 2. Quỹ và dự phòng 60 Trong đó: Khoản dự phòng rủi ro 61 3. Vốn đặc biệt được rút tại IMF 62 4. Vốn và quỹ khác 63 XI. TµI S¶N Nî KH¸C 64 1. Khấu hao 65 2. Tài sản nợ khác 66 TæNG CéNG TµI S¶N Nî 67 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 124
nguon tai.lieu . vn