Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 09B/GTVT-HK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DOANH THU Vµ S¶N L¦îNG Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... DÞCH Vô Kü THUËT TH¦¥NG M¹I (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: HµNG KH¤NG Tæng côc Thèng kª ngµy 20 th¸ng cuèi quý (Quý) b¸o c¸o Cộng Thực hiện so Ước dồn từ với cùng kỳ Thực thực (%) Kế đầu Mã Đơn hiện hiện hoạch năm Cộng số vị tính quý quý năm đến hết Quý dồn đến trước báo báo quý hết quý cáo báo cáo cáo báo cáo A B C 1 2 3 4 5 6 A. Tổng doanh thu thuần 01 Triệu đồng 245 I. Thu dịch vụ cảng hàng không 02 " 1. Thu phục vụ hành khách 03 " 2. Thu phục vụ hạ/cất cánh, sân đỗ 04 " 3. Thu cho thuê trang thiết bị 05 " chuyên ngành 4. Thu dịch vụ soi chiếu an ninh 06 " 5. Thu cho thuê mặt bằng tại nhà ga 07 " 6. Thu cho thuê mặt bằng quảng cáo 08 " 7. Thu dịch vụ công ích khác 09 " 8. Thu dịch vụ khác ngoài công ích 10 " II. Thu dịch vụ quản lý bay 11 Triệu đồng 1. Thu điều hành bay 12 " 2. Thu khác ngoài công ích 13 " - Lắp đặt hệ thống điều hành, xây 14 " dựng công trình thông tin chuyên ngành - Thu quảng cáo 15 " B. Sản lượng dịch vụ 1. Hành khách qua cảng 16 Khách 2. Hàng hóa qua cảng 17 Tấn 3. Cất/hạ cánh 18 Chuyến 4. Số chuyến bay điều hành 19 " 5. Số km điều hành 20 1000km Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 245
nguon tai.lieu . vn