Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 09B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TØNH\THµNH PHè §¹T CHUÈN Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... PHæ CËP GI¸O DôC §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: N¨m häc 200 - 200... ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Năm đạt chuẩn phổ cập Năm đạt chuẩn phổ cập Mã số tiểu học đúng tuổi trung học cơ sở A B 1 2 Cả nước Tên tỉnh\thành phố đạt chuẩn (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 325 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 325
nguon tai.lieu . vn