Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 09B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè HUY CH¦¥NG TRONG C¸C Kú THI §ÊU QUèC TÕ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sè..... Q§-TTg ngµy.... C¸c m«n thi ®Êu cã néi dung tËp thÓ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (N¨m) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Huy chương Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng Chia ra: Chia ra: Chia ra: Mã số Tổng Tổng Tổng số Đông số Thế giới Châu Á Đông số Đông Thế giới Châu Á Thế giới Châu Á Nam Á Nam Á Nam Á A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả nước 01 Chia theo môn thể thao 1. Điền kinh 02 2.Bơi 03 396 3. Lặn 04 4. Nhảy cầu 05 5. Karate 06 6. Silat 07 7. Taekwondo 08 8. Wushu 09 9. Vật tự do 10 10. Vật cổ điển 11 11. Quần vợt 12 12. Bắn súng 13 396
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Huy chương Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng Chia ra: Chia ra: Chia ra: Mã số Tổng Tổng Tổng số Đông số Thế giới Châu Á Đông số Đông Thế giới Châu Á Thế giới Châu Á Nam Á Nam Á Nam Á A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bắn cung 14 14. Bắn đĩa bay 15 15. Cờ vua 16 16. Cờ tướng 17 17. Bóng đá 18 18. Bóng chuyền 19 397 19. Bóng rổ 20 20. Bóng bàn 21 21. Thể dục 22 ... ... Chia theo tỉnh/thành phố (Chia theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 397