Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 08 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè GIê CH¦¥NG TR×NH Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... Vµ Sè GIê PH¸T SãNG CñA §µI §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: TIÕNG NãI VIÖT NAM ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính Mã số Số giờ A B C 1 1. Số giờ chương trình phát thanh Giờ 01 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Giờ 02 - Tiếng nước ngoài Giờ 03 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Giờ 04 b) Chia theo nội dung hệ chương trình - Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp Giờ 05 - Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo Giờ 06 280 - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí Giờ 07 2. Số giờ phát sóng phát thanh trên sóng vô tuyến Giờ 08 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Giờ 09 - Tiếng nước ngoài Giờ 10 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Giờ 11 b) Chia theo nội dung hệ chương trình - Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp Giờ 12 - Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo Giờ 13 - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí Giờ 14 - Quảng cáo Giờ 15 c) Chia theo nguồn gốc chương trình phát thanh - Tự sản xuất Giờ 16 - Mua bản quyền trong nước Giờ 17 - Mua bản quyền nước ngoài Giờ 18 - Trao đổi Giờ 19 3. Số giờ phát thanh trên mạng internet Giờ 20 - Phát trực tuyến Giờ 21 - Phát không trực tuyến Giờ 22 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 280