Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 08B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THIÖT H¹I VÒ NG¦êI CHIA THEO TØNH/THµNH PHè Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... Vµ THEO LO¹I THI£N TAI vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Th¸ng, n¨m) Tæng côc Thèng kª B¸o c¸o ®ét xuÊt theo tõng ®ît thiªn tai B¸o c¸o th¸ng: 20 hµng th¸ng (th¸ng cã thiªn tai x¶y ra) B¸o c¸o chÝnh thøc n¨m: 15 th¸ng 1 n¨m sau Mức độ thiệt hại Số vụ Số người chết (người) Số người mất tích (người) Số người bị thương (người) Mã số thiên tai (vụ) Trong tổng số Trong tổng số Trong tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Nữ Trẻ em Nữ Trẻ em Nữ Trẻ em A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 192 Tổng số Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Chia theo loại thiên tai - - Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 192