Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 08B/GTVT-HK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG TµU BAY Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Tổng công suất Số lượng (Chiếc) (Ghế, Tấn trọng tải) Mã số Tr.đó: Tr.đó: Tổng số Tổng số Số đi thuê Số đi thuê A B 1 2 3 4 TỔNG SỐ 01 I. Tàu bay chở khách 02 (Tên từng loại tàu bay xếp theo vần a, b, c) ... 244 Airbus Boeing .... II. Tàu bay chở hàng (Tên từng loại tàu bay xếp theo vần a, b, c) ... ... ... ... III. Tàu bay chuyên dùng (Tên từng loại tàu bay xếp theo vần a, b, c) ... ... ... ... ... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 244