Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 08B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh HäC SINH TèT NGHIÖP CHIA THEO TØNH\THµNH PHè Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè....Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: B¸o c¸o s¬ bé: 15 th¸ng 6 B¸o c¸o chÝnh thøc: 31 th¸ng 8 Đơn vị tính: Người Số học sinh Trung học phổ thông Trung học bổ túc Số học sinh hoàn được cấp bằng tốt thành chương nghiệp trung học Dự thi Tốt nghiệp Dự thi Tốt nghiệp Mã trình tiểu học cơ sở số Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: Tổng Trong đó: số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ số Nữ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả nước 324 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 324