Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 07B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TRäNG TµI, VËN §éNG VI£N THÓ THAO Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sè..... Q§-TTg ngµy.... (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 n¨m ......) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Vận động viên Trọng tài Trong tổng số: Trong tổng số: Mã số Tổng số Trung ương Kiện Tổng số Trung ương Trọng tài cấp Trọng tài cấp Nữ Cấp I Nữ quản lý tướng quản lý quốc tế quốc gia A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cả nước 01 Chia theo môn thể thao 1. Điền kinh 02 2. Bơi 03 392 3. Lặn 04 4. Nhảy cầu 05 5. Karate 06 6. Silat 07 7. Taekwondo 08 8. Wushu 09 9. Vật tự do 10 10. Vật cổ điển 11 11. Quần vợt 12 12. Bắn súng 13 13. Bắn cung 14 14. Bắn đĩa bay 15 392
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Người Vận động viên Trọng tài Trong tổng số: Trong tổng số: Mã số Tổng số Trung ương Kiện Tổng số Trung ương Trọng tài cấp Trọng tài cấp Nữ Cấp I Nữ quản lý tướng quản lý quốc tế quốc gia A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Cờ vua 16 16. Cờ tướng 17 17. Bóng đá 18 18. Bóng chuyền 19 19. Bóng rổ 20 20. Bóng bàn 21 21. Thể dục 22 393 ... 23 Chia theo tỉnh/thành phố (Chia theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 393
nguon tai.lieu . vn