Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 07 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè §µI PH¸T THANH - TRUYÒN H×NH Bé Th«ng tin sè....Q§-TTg ngµy.... Vµ Sè CH¦¥NG TR×NH PH¸T THANH, vµ TruyÒn th«ng cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: TRUYÒN H×NH CñA C¸C §µI PH¸T THANH - Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau TRUYÒN H×NH TRUNG ¦¥NG Vµ C¸C TØNH/ THµNH PHè TRùC THUéC TRUNG ¦¥NG (N¨m) Đơn vị tính Mã số Số lượng A B C 1 1. Số chương trình truyền hình Chương trình 01 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Chương trình 02 - Tiếng nước ngoài Chương trình 03 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Chương trình 04 b) Chia theo nội dung chương trình 279 - Tin tức - Thời sự Chương trình 05 - Khoa giáo - Văn nghệ Chương trình 06 - Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế Chương trình 07 - Thanh thiếu niên Chương trình 08 - Nội dung khác Chương trình 09 c) Chia theo cấp quản lý đài - Trung ương Chương trình 10 - Địa phương Chương trình 11 2. Số chương trình phát thanh a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Chương trình 12 - Tiếng nước ngoài Chương trình 13 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Chương trình 14 b) Chia theo nội dung chương trình - Tin tức - Thời sự Chương trình 15 - Khoa giáo - Văn nghệ Chương trình 16 - Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế Chương trình 17 - Thanh thiếu niên Chương trình 18 - Nội dung khác Chương trình 19 c) Chia theo cấp quản lý đài - Trung ương Chương trình 20 - Địa phương Chương trình 21 3. Số đài phát thanh - truyền hình Chia theo cấp quản lý - Trung ương Đài 22 - Địa phương Đài 23 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 279
nguon tai.lieu . vn