Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 07 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh C¦êNG §é TIÕNG åN Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng sè... Q§-TTg ngµy... Vµ §é RUNG T¹I KHU C¤NG NGHIÖP, §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: KHU TËP TRUNG D¢N C¦ ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Tỉnh/thành phố/trạm quan trắc M· sè Cường độ tiếng ồn (dB) Độ rung (mm/s) A B 1 2 Tỉnh/thành phố - Trạm quan trắc - Trạm quan trắc .............. Tỉnh/thành phố - Trạm quan trắc - Trạm quan trắc ............. 27 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 27
nguon tai.lieu . vn