Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 07B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Sè NG¦êI TµN TËT Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... §¦îC TRî CÊP vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Mã số Số người tàn tật được trợ cấp A B 1 Tổng số 01 Chia theo loại trợ cấp: - Thường xuyên 02 - Một lần 03 Chia theo nhóm tuổi: - Dưới 16 tuổi 04 - Từ 16 -