Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 07B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh HäC VI£N GI¸O DôC TH¦êNG XUY£N Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Xoá mù chữ Bổ túc văn hoá Đang học Được công nhận Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Mã số Trong đó: Trong đó: Trong đó: Trong đó: Trong đó: Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị 323 hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 323