Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 06B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Suy dinh d−ìng trÎ em Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: % Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng M· Tỷ lệ trẻ s¬ số sinh có trọng Cân nặng Cân nặng Chiều cao lượng dưới theo chiều theo tuổi theo tuổi 2500gram cao A B 1 2 3 4 Chung 01 Chia theo giới tính Nam 02 Nữ 03 369 Chia theo dân tộc Kinh 04 Ít người 05 Chia theo tháng tuổi < 12 tháng 06 x 12-
nguon tai.lieu . vn