Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 06B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè Vô NG¦îC §∙I NG¦êI GIµ, PHô N÷ Vµ TRÎ EM Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sè..... Q§-TTg ngµy.... TRONG GIA §×NH Vµ Sè Vô §∙ §¦îC Xö Lý §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính: Vụ Số vụ ngược đãi Số vụ ngược đãi đã được xử lý Mã Chia ra: Chia ra: số Tổng số Tổng số Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi người già phụ nữ trẻ em người già phụ nữ trẻ em A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cả nước Chia theo khu vực: - Thành thị - Nông thôn 391 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 391
nguon tai.lieu . vn