Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 06B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè Vô NG¦îC §∙I NG¦êI GIµ, PHô N÷ Vµ TRÎ EM Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sè..... Q§-TTg ngµy.... TRONG GIA §×NH Vµ Sè Vô §∙ §¦îC Xö Lý §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính: Vụ Số vụ ngược đãi Số vụ ngược đãi đã được xử lý Mã Chia ra: Chia ra: số Tổng số Tổng số Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi Ngược đãi người già phụ nữ trẻ em người già phụ nữ trẻ em A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cả nước Chia theo khu vực: - Thành thị - Nông thôn 391 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 391