Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 06 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT B¶N S¸CH, B¸O, t¹p CHÝ, Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... V¡N HO¸ PHÈM §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính Mã số Số lượng A B C 1 I. SÁCH 1. Tổng số nhà xuất bản có đến 31 tháng 12 Nhà 01 - Trung ương Nhà 02 - Địa phương Nhà 03 2. Tổng số sách xuất bản Đầu sách 04 1000 bản 05 + Trong đó: Sách in hai thứ tiếng (tiếng Kinh và tiếng dân tộc ít người) 277 Đầu sách 06 1000 bản 07 a) Chia theo cấp quản lý - Trung ương Đầu sách 08 1000 bản 09 - Địa phương Đầu sách 10 1000 bản 11 b) Chia theo loại sách - Sách quốc văn Đầu sách 12 1000 bản 13 Trong đó: + Sách khoa học xã hội Đầu sách 14 1000 bản 15 + Sách khoa học kỹ thuật Đầu sách 16 1000 bản 17 + Sách giáo khoa, giáo trình Đầu sách 18 1000 bản 19 + Sách thiếu niên, nhi đồng Đầu sách 20 1000 bản 21 + Sách văn học, nghệ thuật Đầu sách 22 1000 bản 23 - Sách ngoại văn Đầu sách 24 1000 bản 25 II. BÁO, TẠP CHÍ 1. Tổng số Tòa soạn báo, tạp chí có đến 31 tháng 12 Tòa soạn 26 2. Tổng số báo xuất bản Đầu báo 27 1000 bản 28 277
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính Mã số Số lượng A B C 1 2.1. Chia theo cấp quản lý - Trung ương Đầu báo 29 1000 bản 30 Chia ra: + Báo ngày Đầu báo 31 1000 bản 32 + Báo cách ngày, tuần... Đầu báo 33 1000 bản 34 - Địa phương Đầu báo 35 1000 bản 36 Chia ra: + Báo ngày Đầu báo 37 278 1000 bản 38 + Báo cách ngày, tuần... Đầu báo 39 1000 bản 40 2.2. Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Đầu báo 41 1000 bản 42 - Tiếng nước ngoài Đầu báo 43 1000 bản 44 3. Tổng số tạp chí xuất bản Đầu tạp chí 45 Triệu bản 46 3.1. Chia theo cấp quản lý - Trung ương Đầu tạp chí 47 1000 bản 48 - Địa phương Đầu tạp chí 49 1000 bản 50 3.2. Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Đầu tạp chí 51 1000 bản 52 - Tiếng nước ngoài Đầu tạp chí 53 1000 bản 54 III. VĂN HOÁ PHẨM - Tổng số văn hoá phẩm xuất bản Loại 55 1000 bản 56 - Tổng số băng, đĩa (audio, video..) xuất bản Loại 57 1000 bản 58 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 278