Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 06 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh HµM L¦îNG CHÊT §éC H¹I Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng sè... Q§-TTg ngµy... TRONG N¦íC MÆT §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Trung b×nh 8 tiÕng) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) (§¬n vÞ: mg/l n−íc) Kim loại nặng Chất rắn Tỉnh/thành phố/trạm quan trắc Mã số BOD5 Colifom lơ lửng Thuỷ ngân Asen Chì A B 1 2 3 4 5 6 Tỉnh/thành phố - Trạm quan trắc - Trạm quan trắc .............. Tỉnh/thành phố - Trạm quan trắc - Trạm quan trắc 26 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 26