Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 06B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Nî CñA NHµ N¦íC Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy..... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m thø hai sau n¨m thùc hiÖn Đơn vị tính: Tỷ đồng Dự toán Thực hiện So sánh A 1 2 3=2/1 I. Nợ của Chính phủ 1. Dư nợ của Chính phủ đầu năm - Nợ trong nước Trong đó: Nợ quá hạn - Nợ nước ngoài Trong đó: Nợ quá hạn 2. Vay bù đắp bội chi ngân sách năm... Vay trong nước Vay nước ngoài 3. Số phải trả trong năm... Trong đó: + Nợ đến hạn (gốc, lãi) + Nợ quá hạn (gốc, lãi) 4. Dự toán chi trả nợ năm... Trong đó: + Nợ đến hạn (gốc, lãi) + Nợ quá hạn (gốc, lãi) 5. Dư nợ của Chính phủ đến cuối năm 68 - Nợ trong nước Trong đó: Nợ quá hạn - Nợ nước ngoài Trong đó: Nợ quá hạn II. Nợ nước ngoài đến cuối năm 1. Nợ nước ngoài của Chính phủ 2. Nợ nước ngoài của doanh nghiệp Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 68