Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 06B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHE PHñ RõNG Vµ DIÖN TÝCH Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... RõNG §ÆC DôNG §¦îC B¶O TåN vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Rừng đặc dụng Tổng Tổng diện Tỷ lệ diện Diện Trong đó: Tỷ lệ diện tích che Mã tích đất tích Diện tích tích rừng rừng phủ số tự rừng rừng đặc đặc dụng hiện rừng nhiên đặc dụng được bảo có (%) (ha) dụng được bảo tồn (ha) (ha) tồn (ha) (%) A B 1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố 190 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 190
nguon tai.lieu . vn