Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 06B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Tû GI¸ HèI §O¸I B×NH QU¢N Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ GI÷A VN§ Vµ USD Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Th¸ng, Quý, N¨m) - Sè chÝnh thøc th¸ng: Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau th¸ng b¸o c¸o. - Sè chÝnh thøc quý: Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o. - Sè chÝnh thøc n¨m: Ngµy 22 cña th¸ng 4 n¨m sau n¨m b¸o c¸o. Đơn vị: VND/USD Mã số Tỷ giá hối đoái A B 1 Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 01 Mua 02 Ngân hàng Ngoại thương Bán 03 117 Mua 04 Thị trường tự do Hà Nội Bán 05 Mua 06 Thị trường tự do Thành phố Hồ Chí Minh Bán 07 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 117
nguon tai.lieu . vn