Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 06B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... HäC SINH HäC NGHÒ TèT NGHIÖP Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... (N¨m) vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Chia theo Chia theo cấp quản lý loại hình Mã số Tổng số Trung Địa Công Ngoài ương phương lập công lập A B 1 2 3 4 5 Tổng số 01 Trong tổng số - Nữ 02 - Dân tộc ít người 03 Chia theo ngành đào tạo (Ghi theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp 2) .. 47 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 47
nguon tai.lieu . vn