Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 06B/KHCN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh GI¸ TRÞ MUA/B¸N C¤NG NGHÖ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ sè... Q§-TTg ngµy... B»NG PH¸T MINH, S¸NG CHÕ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu đồng Giá trị mua/bán Giá trị mua/bán bằng phát minh công nghệ Mã số sáng chế Mua Bán Mua Bán A B 1 2 3 4 Tổng số 01 1. Chia theo khu vực hoạt động - Khu vực doanh nghiệp 02 - Khu vực Chính phủ 03 307 - Tư nhân phi lợi nhuận 04 - Giáo dục đại học 05 2. Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế cấp I) 06 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 307
nguon tai.lieu . vn