Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 06B/CA §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé C«ng an Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI NGHIÖN MA TóY Cã Hå S¥ QU¶N Lý §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: sè... Q§-TTg ngµy...... (N¨m) Tæng côc Thèng kª cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Trong tổng số Chia theo nhóm tuổi Tổng số người Số xã/phường/thị nghiện ma túy đã Mã số Số người 16 Từ 19 trấn không có người phát hiện và có hồ Dưới Từ 16 đến Nữ tuổi trở lên có tuổi trở nghiện ma tuý sơ quản lý 16 tuổi 18 tuổi việc làm lên A B 1 2 3 4 5 6 7 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành 216 chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 216
nguon tai.lieu . vn