Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 06B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHI PHÝ QU¶N Lý Bé M¸Y B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... Vµ LAO §éNG CñA B¶O HIÓM X∙ HéI §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: CHIA THEO TØNH, THµNH PHè ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau (N¨m) Chi phí quản lý bộ máy Tổng số lao động (triệu đồng) (người) Trụ sở chính Bảo hiểm xã hội Hà Nội ............................................. 152 Tæng céng Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 152
nguon tai.lieu . vn