Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 05 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè §¥N VÞ Cã TRANG TIN §IÖN Tö rI£NG CHIA THEO §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª sè....Q§-TTg ngµy.... cña Thñ t−íng ChÝnh phñ T£N MIÒN, NGµNH KINH TÕ Vµ TØNH/THµNH PHè Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12....) Chia ra Mã số Tổng số Tên Ghi chú (Tổng số tên .com.vn .gov.vn .edu.vn .org.vn miền.vn miền đã hoạt động) khác A B 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 01 I. Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế cấp I) .... 276 II. Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 276