Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 05 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè §¥N VÞ Cã TRANG TIN §IÖN Tö rI£NG CHIA THEO §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª sè....Q§-TTg ngµy.... cña Thñ t−íng ChÝnh phñ T£N MIÒN, NGµNH KINH TÕ Vµ TØNH/THµNH PHè Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12....) Chia ra Mã số Tổng số Tên Ghi chú (Tổng số tên .com.vn .gov.vn .edu.vn .org.vn miền.vn miền đã hoạt động) khác A B 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 01 I. Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế cấp I) .... 276 II. Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 276
nguon tai.lieu . vn