Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 05B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh KHAI TH¸C Gç Vµ L¢M S¶N KH¸C Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... CHIA THEO TØNH/THµNH PHè vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (−íc n¨m) Tæng côc Thèng kª ¦íc n¨m: ngµy 15 th¸ng 12 (ChÝnh thøc n¨m) ChÝnh thøc n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Trong đó: Luồng, Nứa Tre Trúc Giang Nguyên Gỗ Củi vầu hàng Mã số Gỗ nguyên Gỗ trụ Gỗ làm (1000 (1000 (1000 liệu giấy (m3) (Ste) (1000 (1000 liệu giấy mỏ ván ép cây) cây) cây) (tấn) 3 3 cây) cây) (m ) (m ) (m3) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị 188 hành chính) 188
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc Lá dừa Lá Song Lá nón Lá cọ Nhựa Cánh Nhựa Thảo Măng Mộc nước dong Quế Mã số mây (1000 (1000 thông kiến trám quả tươi nhĩ (1000 (1000 (tấn) (tấn) lá) lá) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) lá) lá) A B 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 189 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 189
nguon tai.lieu . vn