Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 05B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh C¸N C¢N THANH TO¸N Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... QUèC TÕ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý, n¨m) - Sè dù b¸o quý: Ngµy 25 cña th¸ng cuèi quý tr−íc quý b¸o c¸o. - Sè dù b¸o n¨m: Ngµy 25 cña th¸ng 9 n¨m tr−íc n¨m b¸o c¸o. - Sè chÝnh thøc quý: Ngµy cuèi cïng cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o. - Sè chÝnh thøc n¨m: Ngµy 10 th¸ng 2 n¨m sau n¨m b¸o c¸o. Đơn vị: Triệu USD Mã số Giá trị A B 1 A. C¸N C¢N V∙NG LAI (1+2+3+4) 01 1. Cán cân thương mại (1.1-1.2) 02 115 1.1. Xuất khẩu (FOB) 03 1.2. Nhập khẩu (FOB) 04 2. Cán cân dịch vụ (2.1-2.2) 05 2.1. Xuất khẩu 06 2.2. Nhập khẩu 07 3. Thu nhập đầu tư (ròng) (3.1-3.2) 08 3.1. Thu 09 - Thu lãi tiền gửi 10 - Thu lợi nhuận đầu tư trực tiếp và lãi đầu tư vào giấy tờ có giá 11 3.2. Chi 12 - Trả lãi vay nợ nước ngoài 13 - Trả lợi nhuận đầu tư trực tiếp và lãi đầu tư vào giấy tờ có giá 14 4. Chuyển giao vãng lai (ròng) (4.1-4.2) 15 4.1. Thu 16 - Nhà nước 17 - Tư nhân 18 4.2. Chi 19 - Nhà nước 20 - Tư nhân 21 B. C¸N C¢N VèN Vμ TμI CHÝNH (5+6+7+8) 22 5. Chuyển giao vốn (ròng) 23 115
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị: Triệu USD Mã số Giá trị 6. Đầu tư trực tiếp (ròng) 24 - Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam (ròng) 25 - Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài (ròng) 26 7. Đầu tư vào giấy tờ có giá (ròng) 27 - Đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam (ròng) 28 - Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (ròng) 29 8. Đầu tư khác (ròng) (8.1+8.2+8.3) 30 8.1. Tín dụng trung - dài hạn (ròng) 31 Vay 32 116 Chính phủ 33 Doanh nghiệp 34 Nợ gốc đến hạn trả 35 8.2. Tín dụng ngắn hạn (ròng) 36 Vay 37 Trả 38 8.3. Tiền và tiền gửi (hay thay đổi tài sản có nước ngoài ròng của hệ thống ngân hàng) 39 C. LçI Vμ SAI SãT = D-A-B 40 D. C¸N C¢N TæNG THÓ = -E 41 E. NGUåN Bï §¾P (=9+10) 42 9. Thay đổi tài sản có nước ngoài ròng của NHNN 43 Thay đổi tài sản có nước ngoài ròng của NHNN trừ sử dụng vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế 44 Sử dụng vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế 45 10. Thay đổi nợ quá hạn và gia hạn nợ 46 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 116