Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 05B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... HäC SINH HäC NGHÒ Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... (N¨m) vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Số học sinh có mặt Số học sinh tuyển mới Mã số đầu năm báo cáo trong năm báo cáo A B 1 2 Tổng số 01 Chia theo loại hình: - Công lập 02 - Ngoài công lập 03 Chia theo cấp quản lý: - Trung ương 04 - Địa phương 05 Chia theo loại cơ sở: - Trung tâm dạy nghề 06 - Trường trung cấp nghề 07 - Trường cao đẳng nghề 08 - Cơ sở khác có dạy nghề 09 Chia theo giới tính: - Nam 10 - Nữ 11 Chia theo dân tộc: - Kinh 12 46 - Dân tộc ít người 13 Chia theo trình độ đào tạo nghề: - Sơ cấp nghề 14 - Trung cấp nghề 15 - Cao đẳng nghề 16 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 46
nguon tai.lieu . vn