Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 05B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh GI¸O VI£N, HäC SINH GI¸O DôC PHæ TH¤NG CHIA THEO TØNH\THµNH PHè Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Số giáo viên Số học sinh Số giáo viên Số giáo viên nữ đạt chuẩn Số học sinh Số học sinh nữ dân tộc ít người và trên chuẩn Mã số Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Tiểu học Tiểu học Tiểu học Tiểu học Tiểu học Tiểu học học học học học học học học phổ học phổ học phổ học phổ học phổ học phổ cơ sở cơ sở cơ sở cơ sở cơ sở cơ sở thông thông thông thông thông thông A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cả nước Chia theo tỉnh/thành 321 phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 321