Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 05B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI H¦ëNG B¶O HIÓM X∙ HéI B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Số người (người) a 1 A. Sè NG¦êI H¦ëNG B¶O HIÓM X∙ HéI 1. Số người hưởng bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng tháng tính đến ngày 31 tháng 12 Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo Nguồn quỹ đảm bảo 2. Số người hưởng trợ cấp 1 lần (nguồn quỹ bảo hiểm xã hội) 151 B. Sè NG¦êI H¦ëNG C¸C CHÕ §é B¶O HIÓM Y TÕ 1. Số người nhận thẻ bảo hiểm y tế Chế độ bắt buộc Chế độ tự nguyện 2. Số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bắt buộc Nội trú Ngoại trú 3. Số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện Nội trú Ngoại trú C. Sè NG¦êI H¦ëNG B¶O HIÓM THÊT NGHIÖP Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 151
nguon tai.lieu . vn