Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 04 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè THU£ BAO §IÖN THO¹I, INTerNET CHIA THEO §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª sè....Q§-TTg ngµy.... cña Thñ t−íng ChÝnh phñ LO¹I H×NH KINH TÕ CñA TõNG TØNH/THµNH PHè Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính: Thuê bao Số thuê bao điện Số thuê bao điện thoại Số thuê bao interrnet phát triển thoại có đến 31 Số thuê bao internet có đến 31 tháng 12 phát triển trong năm trong năm tháng 12 Mã số Thuê Thuê Thuê Thuê Thuê Thuê Thuê Thuê Thuê Thuê Tổng Tổng bao bao bao bao kết bao bao bao kết bao cố bao di Tổng số Tổng số bao băng số số cố di gián nối trực băng gián nối trực định động rộng định động tiếp tiếp rộng tiếp tiếp A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11=12+13+14 12 13 14 Tổng số 01 1. Hà Nội 02 Kinh tế nhà nước 03 Kinh tế tư nhân 06 275 KT có vốn đầu tư trực tiếp nước 07 ngoài 2. Hà Giang 08 Kinh tế nhà nước 09 Kinh tế tư nhân 12 KT có vốn đầu tư trực tiếp nước 13 ngoài .... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 275
nguon tai.lieu . vn