Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 04 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... MùC N¦íC Vµ L¦U L¦îNG Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Q§-TTg ngµy... cña Thñ t−íng ë MéT Sè S¤NG CHÝNH §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s) Sông/trạm Mã số Cao nhất Thấp nhất Cao nhất Thấp nhất A B 1 2 3 4 Sông Đà Trạm: Lai Châu Hoà Bình Sông Thao Trạm: Yên Bái Phú Thọ Sông Lô Trạm: Tuyên Quang Sông Hồng Trạm: Sơn Tây Hà Nội Sông Cầu Trạm: Thái Nguyên Sông Thương Trạm: Cầu Sơn Phủ Lạng Thương Sông Lục Nam Trạm: Chũ Lục Nam 24 Sông Mã Trạm: Xã Là Cẩm Thuỷ Sông Cả Trạm: Dừa Yên Thượng Sông Cửu Long Trạm: Tân Châu Châu Đốc Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 24
nguon tai.lieu . vn