Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 04B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh KHAI TH¸C Gç Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... Vµ L¢M S¶N KH¸C vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (−íc 6 th¸ng) Tæng côc Thèng kª ngµy 18 th¸ng 6 Đơn vị tính Mã số Số lượng A B C 1 1. Gỗ m3 01 Trong đó: - Gỗ nguyên liệu giấy m3 02 3 - Gỗ trụ mỏ m 03 3 - Gỗ làm ván ép m 04 2. Củi ste 05 3. Tre 1000 cây 06 187 4. Luồng, vầu 1000 cây 07 5. Nứa hàng 1000 cây 08 6. Trúc 1000 cây 09 7. Giang 1000 cây 10 8. Nguyên liệu giấy tấn 11 9. Song mây tấn 12 10. Lá nón 1000 lá 13 11. Lá cọ 1000 lá 14 12. Lá dừa nước 1000 lá 15 13. Lá dong 1000 lá 16 14. Nhựa thông tấn 17 15. Cánh kiến tấn 18 16. Quế tấn 19 17. Nhựa trám tấn 20 18. Thảo quả tấn 21 19. Măng tươi tấn 22 20. Mộc nhĩ tấn 23 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 187
nguon tai.lieu . vn