Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 04B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DOANH Sè CÊP TÝN DôNG, THU Nî, D¦ Nî TÝN DôNG Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... CñA C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Chia theo ngμnh kinh tÕ) - Sè chÝnh thøc quý: (Quý, n¨m) Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o. - Sè chÝnh thøc n¨m: Ngµy 22 cña th¸ng 4 n¨m sau n¨m b¸o c¸o Đơn vị: Triệu đồng Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung và dài hạn Dư nợ Dư nợ Mã số Doanh số Doanh số Doanh số Doanh số cấp cấp thu nợ Tổng số Trong đó: thu nợ Tổng số Trong đó: tín dụng Nợ xấu tín dụng Nợ xấu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 I. B»NG §åNG VIÖT NAM Chia theo danh mục ngành kinh tế cấp I hiện hành 01 114 02 ... II. B»NG §åNG NGO¹I TÖ Chia theo danh mục ngành kinh tế cấp I hiện hành ... ... TæNG CéNG (I+II) ... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 114