Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 04B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... GI¸O VI£N D¹Y NGHÒ Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Trong tổng số: Số giáo Trung Mã số viên dạy Cao Dân tộc cấp Trên nghề Nữ đẳng, ít người chuyên đại học đại học nghiệp A B 1 2 3 4 6 7 Tổng số 01 Chia theo loại hình: - Công lập 02 - Ngoài công lập 03 Chia theo loại cơ sở: - Trung tâm dạy nghề 04 - Trường trung cấp nghề 05 - Trường cao đẳng nghề 06 - Cơ sở khác có dạy nghề 07 Chia theo cấp quản lý: - Trung ương 08 - Địa phương 09 Chia theo: - Cơ hữu 10 - Hợp đồng 11 45 Chia theo tỉnh/thành phố: (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) ... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 45
nguon tai.lieu . vn