Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 04B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh KHèI L¦îNG HµNG HO¸ Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... TH¤NG QUA C¶NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý, n¨m) Quý: ngµy 30 th¸ng sau quý b¸o c¸o N¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia theo loại cảng Đơn vị Mã số Tổng số tính Cảng Cảng đường Cảng hàng biển thuỷ nội địa không A B 1=2+3+4 2 3 4 TæNG Sè 01 1000TTQ 1. Hàng xuất khẩu 02 " 2. Hàng nhập khẩu 03 " 236 3. Hàng nội địa 04 " 4. Hàng quá cảnh 05 " Trong tổng số: Hàng container 06 TEUs Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 236
nguon tai.lieu . vn