Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 03B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TR¹M Y TÕ X∙/PH¦êNG/THÞ TRÊN Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... Cã B¸C SÜ, N÷ Hé SINH HOÆC Y SÜ S¶N NHI §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: % Tỷ lệ trạm y tế Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị Mã số xã/phường/thị trấn có nữ hộ sinh hoặc trấn có bác sĩ y sĩ sản nhi A B 1 2 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc TW (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 366 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 366