Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 03 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Sè GIê N¾NG, L¦îNG M¦A, §é ÈM KH¤NG KHÝ, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Q§-TTg ngµy... NHIÖT §é KH¤NG KHÝ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn Chia theo các tháng trong năm tại các trạm quan trắc Mã số vị Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng tính 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Số giờ nắng Giờ Theo trạm quan trắc - - II. Lượng mưa Mm Theo trạm quan trắc - 23 - III. Độ ẩm không khí trung bình % Theo trạm quan trắc - - IV. Nhiệt độ không khí trung bình OC Theo trạm quan trắc - Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 23