Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 03B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU NG¢N S¸CH NHµ N¦íC Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... THEO CÊP NG¢N S¸CH §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Tỷ đồng Ngân sách Ngân sách Ngân sách nhà nước trung ương địa phương A 1=2+3 2 3 A. Thu cân đối ngân sách nhà nước I. Thu nội địa (không kể dầu thô) 1. Thu từ kinh tế quốc doanh 2. Thu từ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (không kể dầu thô) 3. Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 5. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 6. Lệ phí trước bạ 7. Thu xổ số kiến thiết 8. Thu phí xăng dầu 9. Các loại phí, lệ phí 10. Các khoản thu về nhà, đất + Thuế nhà đất + Thuế chuyển quyền sử dụng đất + Thu tiền thuê đất + Thu giao quyền sử dụng đất + Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 11. Thu khác ngân sách 12. Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã II. Thu từ dầu thô III. Thu cân đối ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 1. Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu & thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 64 - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 2. Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và kinh phí quản lý thu 3. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu IV. Thu viện trợ không hoàn lại B. Thu từ quỹ dự trữ tài chính C. Thu huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước D. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang E. Chênh lệch thu chi ngân sách địa phương năm trước Tổng số thu ngân sách nhà nước (A+B+C+D+E) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 64