Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 03B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DIÖN TÝCH RõNG §¦îC CH¡M SãC Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... Vµ NU¤I D¦ìNG CHIA THEO vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: TØNH/THµNH PHè Tæng côc Thèng kª ¦íc n¨m: ngµy 15 th¸ng 12 (¦íc n¨m) ChÝnh thøc n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (ChÝnh thøc n¨m) Đơn vị tính: Ha Diện tích rừng trồng Diện tích rừng được được chăm sóc khoanh nuôi tái sinh Mã số Trong đó: Trong đó: Tổng số theo dự án 5 Tổng số theo dự án 5 triệu ha rừng triệu ha rừng A B 1 2 3 4 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố 186 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 186