Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 03B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DIÖN TÝCH RõNG §¦îC CH¡M SãC Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... Vµ NU¤I D¦ìNG CHIA THEO vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: TØNH/THµNH PHè Tæng côc Thèng kª ¦íc n¨m: ngµy 15 th¸ng 12 (¦íc n¨m) ChÝnh thøc n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (ChÝnh thøc n¨m) Đơn vị tính: Ha Diện tích rừng trồng Diện tích rừng được được chăm sóc khoanh nuôi tái sinh Mã số Trong đó: Trong đó: Tổng số theo dự án 5 Tổng số theo dự án 5 triệu ha rừng triệu ha rừng A B 1 2 3 4 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố 186 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 186
nguon tai.lieu . vn