Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 03B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... C¥ Së VËT CHÊT D¹Y NGHÒ Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Cấp quản lý Loại hình Đơn vị Mã Tổng số tính số Trung Địa Công Ngoài ương phương lập công lập A B C 1 2 3 4 5 1. Cơ sở dạy nghề Cơ sở 01 - Trung tâm dạy nghề " 02 - Trường trung cấp nghề " 03 - Trường cao đẳng nghề " 04 - Cơ sở khác có dạy nghề " 05 Phòng 2. Phòng học học 06 - Trung tâm dạy nghề " 07 - Trường trung cấp nghề " 08 - Trường cao đẳng nghề " 09 - Cơ sở khác có dạy nghề " 10 3. Xưởng thực tập Xưởng 11 - Trung tâm dạy nghề " 12 - Trường trung cấp nghề " 13 - Trường cao đẳng nghề " 14 - Cơ sở khác có dạy nghề " 15 4. Thư viện Thư viện 16 44 - Trung tâm dạy nghề " 17 - Trường trung cấp nghề " 18 - Trường cao đẳng nghề " 19 - Cơ sở khác có dạy nghề " 20 5. Số cơ sở dạy nghề Chia theo tỉnh/thành phố: (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) .... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 44
nguon tai.lieu . vn