Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 03B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THùC HIÖN CÊP PH¸T VèN §ÇU T¦ Tõ NGUåN NG¢N S¸CH NHµ N¦íC, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... TR¸I PHIÕU CHÝNH PHñ, C¤NG TR¸I CñA C¸C C¥ QUAN TRUNG ¦¥NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Vµ C¸C TØNH, THµNH PHè ngµy 20 th¸ng cuèi quý b¸o c¸o (Quý) Đơn vị tính: Tỷ đồng Thực hiện cấp vốn Cộng dồn từ đầu năm Kế hoạch quản lý.... đến quý báo cáo Mã số cấp phát năm Khối lượng Khối lượng Giải ngân Giải ngân thực hiện thực hiện A B 1 2 3 4 5 TæNG Sè 01 - Ngân sách Nhà nước 02 - Trái phiếu Chính phủ 03 - Công trái.... 04 - Công trái.... 05 162 I. C¸C C¥ QUAN TRUNG ¦¥NG 06 - Ngân sách Nhà nước 07 - Trái phiếu Chính phủ 08 - Công trái.... 09 - Công trái... 10 II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 11 - Ngân sách Nhà nước 12 - Trái phiếu Chính phủ 13 - Công trái.... 14 - Công trái.... 15 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 162