Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 03B/KHCN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè §Ò TµI NGHI£N CøU KHOA HäC Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ sè... Q§-TTg ngµy... Vµ PH¸T TRIÓN C¤NG NGHÖ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Đề tài Số đề tài Số đề tài Số đề tài bắt thực hiện được đầu đưa vào Mã số trong kỳ chưa nghiệm thu ứng dụng nghiệm thu trong kỳ trong kỳ A B 1 2 3 Tổng số 01 Chia theo cấp đề tài - Cấp nhà nước 02 - Cấp Bộ/ngành 03 304 - Cấp cơ sở 04 Chia theo lĩnh vực nghiên cứu - Khoa học tự nhiên 05 - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 06 - Khoa học y dược 07 - Khoa học Nông - Lâm - Ngư nghiệp 08 - Khoa học xã hội 09 - Khoa học nhân văn 10 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 304