Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 03B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG Vµ N¡NG LùC Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... BèC XÕP CñA C¶NG BIÓN §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Vµ C¶NG §¦êNG THUû NéI §ÞA ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Chia ra Mã số Đơn vị tính Tổng số Cảng Cảng đường biển thuỷ nội địa A B C 1=2+3 2 3 1. Số lượng cảng 01 Cảng 2. Năng lực bốc xếp 02 1000 TTQ 3. Phương tiện bốc xếp 3.1. Kho bãi 03 Chiếc m2 235 - Diện tích kho bãi 04 3.2. Cầu Tàu 05 Chiếc - Tổng chiều dài 06 m 3.3. Cần cẩu 07 Chiếc Chia ra: - Loại chuyên dụng 08 " - Loại không chuyên dụng 09 " 3.4. Xe nâng kéo hàng 10 Chiếc - Sức nâng 11 Tấn 3.5. Băng chuyền 12 Chiếc - Chiều dài 13 m Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 235
nguon tai.lieu . vn