Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 03B/CA §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG ¤ T¤, M¤ T¤, XE M¸Y §¡NG Ký MíI Bé C«ng an sè... Q§-TTg ngµy...... LÇN §ÇU TRONG N¡M §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Ô tô từ 10 chỗ Ô tô từ 9 chỗ ngồi Ô tô tải ngồi trở lên trở xuống Ô tô Xe mô tô, Ô tô Tổng số ô tô chuyên xe máy loại khác các loại Số Tổng Số Số dụng (1000 Số ghế Số ghế (chiếc) lượng công suất lượng lượng (chiếc) chiếc) (ghế) (ghế) (chiếc) (tấn) (chiếc) (chiếc) A 1= 2+4+6+8+9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 213 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 213