Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 03B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI THAM GIA B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... B¶O HIÓM X∙ HéI CHIA THEO KHèI, §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: LO¹I H×NH QU¶N Lý ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau (N¨m) Số đơn vị Số người A 1 2 A. B¶O HIÓM X∙ HéI, B¶O HIÓM Y TÕ B¾T BUéC I. KHèI B¶O HIÓM X∙ HéI C¸C TØNH, THµNH PHè 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc 1.1. Khối hành chính, sự nghiệp; Đảng, đoàn thể 1.2. Khối quốc phòng - an ninh 1.3. Khối doanh nghiệp - Doanh nghiệp nhà nước - Doanh nghiệp ngoài nhà nước 149 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.4. Các khối khác 2. Đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm xã hội 2.1. LĐ có thời hạn ở nước ngoài 2.2. Khác 3. Đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế 3.1. Đại biểu Hội đồng Nhân dân 3.2. Nạn nhân chất độc hoá học 3.3. Bảo trợ xã hội 3.4. Cựu chiến binh 3.5. Kh¸c 4. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo mức cố định 4.1. Người nghèo 4.2. Người cao tuổi II. KHèI MUA B¶O HIÓM Y TÕ CHO §èI T¦îNG H¦U TRÝ 1. Đối tượng thuộc nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo 2. §èi tượng thuộc nguồn quỹ đảm bảo III. KHèI QUèC PHßNG - AN NINH B. B¶O HIÓM Y TÕ Tù NGUYÖN C. B¶O HIÓM X∙ HéI Tù NGUYÖN 1. Hộ gia đình 2. Học sinh, sinh viên 3. Hội đoàn thể 4. Thân nhân người lao động D. B¶o hiÓm thÊt nghiÖp Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 149