Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 02B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHIÕU BãNG Bé V¨n ho¸, ThÓ thao sè..... Q§-TTg ngµy.... (N¨m) vµ Du lÞch cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số đơn vị Số rạp Số lượt người Mã số chiếu bóng chiếu bóng xem chiếu bóng (Đơn vị) (Rạp) (Nghìn người) A B 1 2 3 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) 387 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 387