Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 02B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHI NG¢N S¸CH NHµ N¦íC Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... (Th¸ng, n¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: b¸o c¸o th¸ng: ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o b¸o c¸o n¨m: ngµy 22 th¸ng 10 n¨m b¸o c¸o Đơn vị tính: Tỷ đồng; % Ước thực hiện cộng dồn từ Số đầu năm cho liệu Ước thực hiện đến cuối chính tháng báo cáo thức Dự so với của toán tháng năm Cộng dồn trước Cùng Tháng từ đầu Dự tháng kỳ báo năm đến toán báo năm cáo cuối tháng năm cáo trước báo cáo A 1 2 3 4=3:1 5 6 A. TæNG CHI C¢N §èI NG¢N S¸CH NHµ N¦íC I. Chi đầu tư phát triển 1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 2. Chi bổ sung Quỹ hỗ trợ xuất khẩu 3. Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế 4. Chi cho vay làm nhà Đồng bằng sông Cửu Long 5. Chi cấp vốn điều lệ quỹ dịch vụ viễn thông công ích, Ngân hàng Chính sách xã hội 6. Bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi 62 7. Bổ sung vốn doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích; doanh nghiệp khu kinh tế quốc phòng 8. Chi bổ sung dự trữ quốc gia 9. Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 10. Chi chương trình biển Đông, hải đảo, CS biển II. Chi trả nợ và viện trợ 1. Trả nợ trong nước 2. Trả nợ nước ngoài 3. Viện trợ III. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 1. Chi quốc phòng 2. Chi an ninh 62
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Tỷ đồng; % Ước thực hiện cộng dồn từ Số đầu năm cho liệu Ước thực hiện đến cuối chính tháng báo cáo thức Dự so với của toán tháng năm Cộng dồn trước Cùng Tháng từ đầu Dự tháng kỳ báo năm đến toán báo năm cáo cuối tháng năm cáo trước báo cáo A 1 2 3 4=3:1 5 6 3. Chi đặc biệt 4. Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 5. Chi y tế 6. Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình 7. Chi khoa học công nghệ 8. Chi văn hóa thông tin 9. Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 10. Chi thể dục thể thao 11. Chi lương hưu và bảo đảm xã hội 12. Chi sự nghiệp kinh tế 13. Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể 14. Chi trợ giá mặt hàng chính sách 15. Chi khác IV. Chi cải cách tiền lương V. Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu thực hiện 63 ổn định giá bán trong nước VI. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính VII. Dự phòng B. BéI CHI NG¢N S¸CH NHµ N¦íC C. NGUåN Bï §¾P BéI CHI NG¢N S¸CH NHµ N¦íC 1. Vay trong nước 2. Vay ngoài nước Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 63