Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02B/QP-B§BP §¬n vÞ göi b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT NHËP C¶NH TUYÕN §¦êNG S¾T Bé Quèc phßng sè... Q§ - TTg ngµy... VIÖT NAM - TRUNG QUèC (Bé T− lÖnh Bé ®éi biªn phßng) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Kh«ng bao gåm nh©n viªn ph−¬ng tiÖn) Tæng côc Thèng kª ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o (Th¸ng) Đơn vị tính: Người Chia theo mục đích xuất nhập cảnh Mã Tổng Mục số số Báo Du Thương Thăm Định Hội Học Lao Quá đích chí lịch mại thân cư nghị tập động cảnh khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. NHËP C¶NH Tổng số 1. Tổng số phân theo quốc tịch - 225 - 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chia theo nước định cư (Việt kiều) - - B. XUÊT C¶NH Tổng số Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh Phụ biểu: Phương tiện, nhân viên phương tiện xuất, nhập cảnh Phương tiện Nhân viên phương tiện Mã số (chiếc) (người) Nhập cảnh Xuất cảnh Nhập cảnh Xuất cảnh A B 1 2 3 4 Tổng số Trung Quốc Việt Nam Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng qui ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo. Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 225