Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02B/NNPTNT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DIÖN TÝCH RõNG TRåNG MíI Bé N«ng nghiÖp sè... Q§-TTg ngµy... TËP TRUNG CHIA THEO TØNH/THµNH PHè vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (−íc n¨m) Tæng côc Thèng kª ¦íc n¨m: ngµy 15 th¸ng 12 (ChÝnh thøc n¨m) ChÝnh thøc n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Ha Diện tích Chia ra rừng trồng Rừng đặc Rừng sản xuất Rừng phòng hộ mới tập trung dụng Trong Mã Trong đó: Trong Trong số đó: theo đó: theo đó: theo Tổng Tổng Tổng Tổng theo dự dự án dự án 5 dự án 5 số số số số án 5 5 triệu triệu ha triệu ha triệu ha ha rừng rừng rừng rừng 185 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 185